BAYİ SÖZLEŞMESİ VE PROSEDÜRLER 
 
 
MADDE 1 – GİRİŞ
 
İşbu Sözleşme ve Prosedürler, Bayi/Kullanıcı Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, Şartlar ve Esaslar, Gizlilik Politikası ve Şirket Ücret Planı; Bayi/Kullanıcı ve PARVEGA İç ve Dış Tic. A.Ş. (işbu belgede “Şirket” olarak anılmıştır) arasında mutabık kalınan bütün hususları kapsayan Sözleşmeyi (buradan itibaren “Sözleşme” olarak anılmıştır) oluşturmaktadır. Kanunlar ve iş ortamı belirli dönemlerde değiştiği için Şirket kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir anda Şirket ilke ve kurallarında değişiklik, tadilat, ilave veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşme veya bunlarda yapılan herhangi bir değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltme www.parvega.com adresindeki sitede ve Bayilerin de kendi kişisel sayfalarında yayınlanacaktır ve ayrıca Bayinin Başvuruda belirtmiş olduğu e-posta adresine de gönderilecektir. Söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerin birçok farklı iletişim kanalından Bayiye bildiriliyor olması nedeniyle hiçbir Bayi; söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle sorumluluktan kaçınamayacaktır. Aksi belirtilmedikçe, yapılan değişiklikler Şirketin internet sitesinde yayınlanmaları üzerine yürürlüğe girecektir. Her Bayi Şirketle yaptığı Sözleşmeyi oluşturan belgelerin geçerli en son halini düzenli aralıklarla gözden geçirmekten ve faaliyetini bu belgeler çerçevesinde yürütmekten sorumludur.
 
MADDE 2 – BAYİ OLMAK
 
2.1 Bir kişi veya Şirket online kayıt işlemini tamamladıktan sonra Bayi olabilir. Şirket kaydı ve/veya Bayi başvurusunu kabul edip etmeme hakkını saklı tutar. Bayi Sözleşmesi ödemenin yapılması ve başvuru sahipleri hakkındaki bilgilerin Şirketin veri tabanına girilmesi üzerine yürürlüğe girer. Bayi başvurusunun kabul edilmesi üzerine, ilgili kişi, belirlenmiş olan ülkede Bayi faaliyetinde bulunma ve satış yapma yetkisi kazanır. Bayi başka bir üye ülkeye taşındığı takdirde o ülkede ikamet ettiğini gösteren kanıtı Şirket’e sunmak suretiyle ülke değiştirme talebinde bulunabilir. Bu talebin koşullarını belirlemek Şirketin insiyatifindedir.
2.2 Bayi olmak için:
2.2.1 Gerçek bir kişi iseniz ikamet ettiğiniz yargı çevresinde kanunen reşit olmanız (bu en az 18 (on sekiz) yaştır) gerekmektedir;
2.2.2 Tüzel bir kişi iseniz, bulunduğunuz yargı çevresinde kanunen tescil edilmiş olmanız ve itibarınızın yerinde olması gerekmektedir;
2.2.3 Kanunlar buna müsaade ediyorsa, kişinin, Şirketin isteyebileceği biçimde düzenlenmiş bir kimlik belgesinin Şirketin isteyeceği yöntemle ibraz etmesi zorunludur;
2.2.4 Kişinin, Bayi Başvurusunu doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurması zorunludur;
2.2.5 Sözleşme hükümlerine uygun olarak Şirket ürünlerini satma veya kullanma hakkına sahip olmanız karşılığında giriş aidatı, başlangıç paketi, yenileme ücreti, aidat ve paket ücreti gibi herhangi bir isim altında bedel ödeme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.
2.2.6 Bayi; ürün siparişi vermenin veya Komisyon/Prim ödemesi almanın işbu Sözleşmenin kendisi tarafından okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiş olduğuna dair teyit sayılacağını kabul etmektedir.
 
MADDE 3: BAYİ BAŞVURUSU VE KISITLAMALAR:
 
3.1 Bayilik başvurusu, Şirketin internet sitesinden sponsor belirleyerek gerçekleştirilir. Herhangi bir bakımdan eksik, yanlış olan ya da yanlış ülkede yapılan Bayilik başvurusu geçersiz sayılabilir.
3.2 Şirketin talebi üzerine Bayi, Bayilik başvurusuna konu olan ülkede ikamet ettiğini, yaşını ve kanunen faaliyette bulunma ehliyetine sahip olduğunu kanıtlayan belgeleri ibraz etmek zorundadır.
3.3 Eksiksiz bir başvurunun sunulması üzerine, bayiye bir ‘bayilik numarası’ tahsis edilecektir. Vergi ile ilgili amaçlar dolayısıyla, Sosyal Sigorta Sicil ve Şirket Vergi Kimlik Numaralarının veya yerel hükümet kayıtlarındaki diğer kimlik numaralarının (ikamet edilen ülkeye bağlı olarak) Şirkete bildirilmesi zorunludur. Bütün komisyon/primler, Bayi başvurusunda ismi geçen ilk başvuru sahibinin bildirmiş olduğu banka hesabına ödenecektir.
3.4 Bayi, Şirketin açık yazılı onayını önceden almaksızın Bayilik Başvurusunun kendisine verdiği herhangi bir hakkı hiçbir kişiye aktaramaz, devredemez veya diğer şekillerde temlik edemez. Bayilik sorumluluklarını devredebilir ancak işbu Sözleşmeye ve ilgili bölgedeki ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamaktan nihai olarak kendisi sorumludur.
3.5 Bayi, Bayilik başvurusunun doğruluğunu etkileyen herhangi bir değişikliği Şirkete bildirmek zorundadır.
3.6 Bayi, Şirket tarafından bayiliği onaylandığı tarihten itibaren herhangi bir farklı doğrudan satış firmasında ya da üyelik sistemi ile çalışan ve kazanç getirisi olan organizasyonlarda aynı anda temsilci, bağımsız distribütör, serbest girişimci adı altında veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir faaliyet içinde olamaz. Şirket bunu tespit ettiği tarihte bu ikinci doğrudan satış firması ya da organizasyon firmasındaki temsilciliğini ve faaliyetlerini 7 iş günü içinde sonlandırmasını söz konusu Bayi’ den yazılı ve sözlü olarak isteyecektir. Şayet bayi ikinci faaliyette olduğu doğrudan satış firması ya da organizasyon firmasından ilişkisini kestiğini kanıtlayan belge veya evrakları şirkete bildirmez ise söz konusu Bayi’ nin Bayiliği; Şirket tarafından yapılacak tek taraflı bildirim ile fesih edilecektir.
3.7 Bir Bayi, Şirketin yazılı onayını almadan, aynı anda birden (1) fazla intifa hakkına sahip olamaz veya birden (1) fazla Bayiliğe iştirak edemez. Şirket tarafından aksi onaylanmadıkça bir Bayi, farklı bir sponsorluk alanında sonradan kurulan bir Bayi Üyeliğinde mülkiyet payına, Bayiliğin işletilmesinde veya yönetiminde kontrol yetkisine sahip olmayacaktır veya böyle bir Bayi’ den doğrudan herhangi bir menfaat elde etmeyecektir.
3.8 Sadece tek gerçek kişi ortaklı şirketler Bayiliğe kabul edilir. Şirketler Bayi başvuru formunda ticaret ünvanını eksiksiz olarak belirtmelidirler. Bayi olduktan sonra 7(yedi) gün içerisinde bulunduğu ülkede geçerli olan Şirket resmi evraklarını Şirketin merkez ofisine göndermek zorundadır. Şirket evrakları 7 (yedi) gün içerisinde gönderilmediği takdirde Bayilik ünvanı gerçek kişinin ismi ile değiştirilir.
3.9 Bir Şirketin Bayilik başvurusunda ismi geçmesi gereken herhangi bir kişi zaten Bayi ise, bu Şirket adına söz konusu kişiden bağımsız ayrı bir Bayilik kaydı açılamaz.
3.10 Şirkete kayıtlı Bayilerin eşleri sponsor hatlarından ayrı olarak başka bir bayilik hattından kayıt olamazlar. Bu durum tespit edildiği zaman ,Şirket söz konusu yeni kaydedilen Bayi’ nin tüm alt ekibi ile birlikte asıl sponsorunun altına kayıt altına alma,Bayiliği’ ni dondurma, fesih etme hakkını saklı tutar.
3.11 Şirket tarafından aksi yazılı olarak onaylanmadıkça, bir Bayi’ nin önceden mevcut ve farklı bir sponsora bağlı olan bir bayilikte pay satın alması veya birleşmesi yasaktır. Bayi bir aile üyesinin veya akrabası olmayan bir kişinin adına kurulmuş bir Bayilik’ te mülkiyet payına sahip olamaz veya böyle bir pay satın alamaz.
3.12 Bayi başka bir Bayi’ yi farklı bir sponsora geçmesi için teşvik edemez, ayartamaz veya bu amaçla ona başka şekillerde yardım edemez.
3.13 Bayiliğin devri 1(bir) kereye mahsus olmak üzere sadece 1.derece akrabalarından birine devredilebilir, aksi halde herhangi bir sebeple devredebilmesi mümkün değildir.
3.14 Bayi’ nin ölümü halinde,Bayilik lisansı mahkemece belirlenmiş yasal mirasçılarından birine talep edilmesi durumunda devredilebilir.Bayi’ nin mirasçısı, yapılması istenen değişikliğin kanıtları olarak Bayi’ nin ölüm ilmühaberinin ve onaylatılmış vasiyetnamenin birer kopyasını Şirkete sunmak zorundadır. Bayi olan Şirket’ in tasfiyeye girmesi halinde o Şirketin Bayiliği Şirketin tek gerçek kişisi üzerinden devam eder.
3.15 Her Bayi kendi nam ve hesabına iş yapar. Hiçbir Bayi Şirketin herhangi bir çalışanı, ortağı veya yasal temsilcisi değildir ve bu sıfatlardan doğacak herhangi bir hakkı veya alacağı Şirkete karşı ileri süremez. Bayi, faaliyetlerinden doğan tüm vergi ve diğer yükümlülüklerinin karşılanmasından kendisi sorumludur.
3.16 Bayi’ nin, bir kişinin bilgisi ve/veya rızası olmaksızın o kişiyi Bayi olarak kaydetmesi yasaktır.
3.17 Şirketin kanunlar veya işbu Sözleşme dolayısıyla sahip olabileceği diğer haklar saklı kalmak üzere, bir Bayi:
3.17.1 Şirketin istediği veya ihtiyaç duyduğu belgeleri vermez ise; ya da
3.17.2 Şirkete asılsız veya yanlış bilgiler verirse veya asılsız veya yanlış bilgileri düzeltmez ise; ya da,
3.17.3 İşbu Bayi Sözleşmesi ve Prosedürlerin herhangi bir hükmünü ihlal ederse, Şirket Bayilik başvurusunu reddedebilir, başvurunun baştan geçersiz olduğunu açıklayabilir veya aktif bir bayi dahi olsa Bayilik feshini başlatabilir.
3.18 Bir Bayi, işbu Sözleşmenin süresi boyunca, işbu Sözleşmede açıkça izin verilmedikçe veya Şirketin yazılı iznini önceden aldığı durumlar haricinde, doğrudan veya dolaylı olarak:
3.18.1 Herhangi bir Bayiye; başka bir doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama şirketinin planına katılması veya başka bir doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama faaliyeti kapsamında ürün satması veya bu faaliyette yer alması için çağrı yapmayacak veya çağrı yapma girişiminde bulunmayacaktır;
3.18.2 Bir Şirket çalışanını ve Bayi Şirketteki işinden ayrılmaya veya Şirketle olan ilişkisini bitirmeye teşvik etmeyecek veya teşvik etme girişiminde bulunmayacaktır;
3.18.3 Bir Şirket çalışanını veya Bayii diğer doğrudan satış veya ağ üzerinden pazarlama şirketlerinde çalışmak üzere tutmayacak veya işe almayacaktır;
3.18.4 Şirketin Bayisi olan ya da Şirketle başka bir Sözleşme yapmış olan herhangi bir kişiyi farklı bir sponsorluğun idaresi altında işe almak veya tutmak niyetiyle, bu kişiyi Şirketle yaptığı yazılı bir Sözleşme’ yi feshetmeye veya Şirketle olan ilişkisini sonlandırmaya ya da Şirketin bir Bayisi olarak daha az aktif olmaya teşvik etmeyecek veya teşvik etme girişiminde bulunmayacaktır.
3.19 Bayilerin Şirkete herhangi bir yanlış ya da eksik bilgi vermesi kesinlikle yasaktır. Bayiler şirkete üyelik bilgilerinin doğruluğunu etkileyecek her türlü değişikliği bildirmek zorundadır. Şirket bir bayinin yanlış ya da eksik bilgi verdiğini tespit ettiğinde, söz konusu Bayi’ nin üyeliğini feshetme hakkını saklı tutar.
3.20 Uygunsuz Bayi kaydı girildiğinin tespit edilmesi durumunda kaydı gerçekleştiren kişinin bayiliği derhal feshedilecek ve fesih halinde uygunsuz şekilde kayıt edilen Bayi asıl sponsorlarının hattına transfer edilecektir.
 
MADDE 4: SPONSORLUK
 
4.1 Bayi, muhtemel adaylara Şirket’ te iş imkânı sunarken, bu imkânı bütünüyle ve atlama, çarpıtma yapmaksızın veya yalan beyanda bulunmaksızın sunma mecburiyetindedir.Bayi’ nin Şirketle bağlantılı ilave bir teklif yapması, beyanda bulunması veya sözleşme yapması yasaktır ve Bayiliğin feshiyle sonuçlanabilir.
4.2 Bazen, bir veya daha çok kişi aynı muhtemel adayla irtibat kurabilir, bu sponsorluk hakları konusunda bir anlaşmazlıkla sonuçlanabilir. Yeni bir Bayi kendi sponsorunu seçme hakkına sahiptir. Şirket bu anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmayacaktır ve Bayi’ nin ödemesini yaptığı ilk başvurusundaki ismi sponsor olarak tanıyacaktır.
4.3 Bir Bayi yeni Bayiler’ in sponsorluğunu yapmak ve onları kendi organizasyonuna yerleştirmek suretiyle bir satış ağı kurar. Herhangi bir Bayi’ nin sponsoru Bayi’ yi kendi organizasyonuna yerleştirmekten sorumludur. Yeni Bayi, sponsoru tarafından yerleştirilmesinden sonra, Şirketçe onaylanan durumlar haricinde, organizasyon içindeki başka bir yere aktarılamaz.
4.4 Bir Bayi Şirketin işbu prosedüre uymadığına dair yalan beyanda bulunduğu takdirde Şirket kendi takdirine bağlı olarak, yalan beyanı nedeniyle Bayilik feshini başlatabilir.
4.5 Bayinin yerleştirmede bir hata yapması halinde, sponsor yeni Bayi’ nin yerleştirilmesini takip eden 3(üç) gün içerisinde şirketle bağlantı kuracaktır ve gerekli istenen belgelerin asıllarını şirket merkezine ulaştırmakla sorumludur. Şirket talebi kabul edip etmeme hakkını saklı tutar. Şirket düzeltme ve hatayı düzeltmek için harcadığı süre nedeniyle bir Bayi’ den herhangi bir komisyonu veya primi geri isteme veya hak edişi yapılmış ancak henüz ödemesi yapılmamış primleri iptal etme hakkına da sahiptir.
4.6 Şirket sponsorların değiştirilmesine izin vermemektedir. Sponsor Bayi etkinliğine son verdiği takdirde o sponsorluğun devredilmesi veya birikimli olarak üst seviyedeki sponsora aktarılması şirketin takdirine bağlıdır.
 
MADDE 5: BAYİLERE İLİŞKİN GİZLİ BİLGİLER
 
5.1 Bayi Listeleri. :Şirketin veri tabanında yer alan tüm Bayiler, organizasyon listeleri, isimleri, adresleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları (buradan itibaren “Listeler” olarak geçmektedir) gizlidir ve Şirketin özel malıdır. Bayi, Şirketin listeleri elde etmek, derlemek, yapılandırmak ve hâlihazırdaki şekliyle muhafaza etmek için hatırı sayılır ölçüde zaman, çaba ve parasal kaynak harcamış olduğunu ve Şirketin bu değerli varlığı korumak için kanuni hakka ve bu varlık üzerinde kanuni menfaate sahip olduğunu kabul etmektedir.
5.2 Listeler mevcut ve gelecekteki şekilleriyle, Şirketin ticari bakımdan yararlı özel varlıklarını ve ticari sırlarını oluşturmaktadır.
5.3 Bu listeler, sadece Şirketin faaliyetiyle ilgili olarak Bayi Organizasyonunu’ nun eğitilmesi, desteklenmesi ve bu organizasyona hizmet verilmesini kolaylaştırmak amacıyla sınırlı olacak şekilde, Bayi’ nin münhasır kullanımına sunulmaktadır.
5.4 Bayiler listeleri gizli tutmayı ve listeleri işbu Sözleşmede açıklanan münhasır amaçlarla kullanmayı kabul etmektedirler.
5.5 Bu listelerin daima Şirketin münhasır malı olarak kalacağı Bayiler tarafından kabul edilmiştir; ve Bayiler:
5.5.1 Bir listeyi veya onun herhangi bir bölümünü gizli tutmayı ve mevcut Bayiler, rakipler ve halkın geneli dahil olmak fakat onlarla sınırlı olmamak üzere bir üçüncü şahsa veya kuruluşa açıklamamayı;
5.5.2 Listelerin işbu Sözleşmede izin verilen amaçlar dışında kullanılmasının veya açıklanmasının veya bir üçüncü şahsın veya kuruluşun menfaati doğrultusunda kullanılmasının veya açıklanmasının suistimal, güveni kötüye kullanma teşkil edeceğini ve bunun Şirkete telafisi olanaksız zarar vereceğini;
5.5.3 İşbu maddenin ihlal edildiği bir durumda Bayi’ nin ilgili ulusal veya yerel kanunlara göre bu kullanımı yasaklayan uygun hukuki çare olarak ihtiyati tedbire başvurulmasını kabul edeceğini ve önceden Bayi’ ye verilen bütün listeleri Şirketin talebi üzerine derhal geri alıp Şirkete iade edeceğini ve;
5.5.4 İşbu maddede geçen yükümlülüklerin Bayilik başvurusunun, işbu Sözleşmenin ve Şirket ve Bayi arasındaki başka bir Sözleşmenin feshedilmesinden sonra geçerliliğini koruyacağını kabul etmektedirler. Şirket listelerin içerdiği, yukarıda belirtilen özel ve ticari sır mahiyetindeki bilgiler üzerindeki haklarını korumak amacıyla ilgili ulusal ve veya yerel kanunlar çerçevesinde uygun tüm hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Mevcut bir hukuki yola başvurulmaması söz konusu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez.
5.6 Listeleri haksız olarak açıklayan, listelerin haksız yere ele geçirilmelerinde başkalarına yardımcı olan veya işbu maddeyi herhangi bir şekilde ihlal eden bir Bayi, Şirketin işbu madde hükümlerini uygulatmak amacıyla açması gereken bir davada harcayacağı mahkeme giderlerini ve avukat ücretlerini (temyiz masrafları dahil) ödemeyi kabul etmektedir.
5.7 Bayi, bu listelerin gizliliğini korumak bakımından, listelerin Bayi’ ye sisteme erişim hakkı verilmesinden dolayı başka bir ‘Ağ Üzerinden Pazarlama veya Doğrudan Satış Şirketi tarafından kullanılması durumunda bunun işbu maddenin ihlali olduğunu kabul etmektedir.
5.8 Şirketin; üyelerin isimlerini, fotoğraflarını, kişisel öykülerini reklam ya da promosyon materyallerinde kullanması karşılığında herhangi bir maddi ve manevi talepte bulunulamaz.
 
MADDE 6: SİPARİŞİN VERİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
 
6.1. Aksi belirtilmedikçe, Şirket, tüm Bayilik başvurularının, sipariş formlarının ve diğer formların internet üzerinden gönderilmesini istemektedir. İnternet erişiminin kolaylıkla elde edilemediği durumlar ile karşılaşılabileceğinden, bayi sipariş belgeleri, satın alma ve tüm formları doğrudan Şirketin genel merkezine fakslama izni verilebilir.
6.2 Şirket herhangi bir Bayi’ nin yeniden satmak amacıyla veya kişisel kullanım için, gerçek ihtiyacından fazla “stok yığmasını” hoş görmemektedir.
6.3 Stok yığmanın engellenmesi bakımından Bayi aşağıdaki stok kurallarını kabul etmektedir:
6.3.1 Bir Bayi önceden sipariş verdiği bir ürün stokunun en az %70’i (yüzde yetmiş) satılmadıkça veya tüketilmedikçe o ürünü stok olarak sipariş etmeyecektir.
6.3.2 Kanunlara göre gerekli olmadıkça, Şirket, %70 (yüzde yetmiş) kuralı çerçevesinde satıldığı önceden onaylanan herhangi bir ürünle ilgili bir geri ödeme yapmayacaktır.
6.3.3 Bayi olmak için karşılanması gereken stok düzeyi gereklilikleri yoktur.
6.3.4 %70 (Yüzde Yetmiş) kuralı Şirketin ücret planı yüksek düzeyde ürün stoku bulundurmaya dayalı değildir, kişisel ve grup halinde gerçekleştirilen satış hacmine dayalıdır. Her sipariş verilirken, Bayi, yeniden sipariş vermeden önce, o ürünün önceki stokunun en az %70’ini (yüzde yetmiş) satmış veya tüketmiş olmalıdır ve Şirket veya herhangi bir düzenleyici kuruluş talep ettiği takdirde bunu belgelendirebilmelidir. Bayi bu kurala uymak zorundadır ve bu kuralı dikkate almadığı takdirde tek başına sorumlu olacaktır.
6.3.5 Şirket belirli dönemlerde bayilerin verebilecekleri sipariş miktarında kısıtlama getirebilir.
6.4 Geçerli Ödeme Yöntemleri: Ödeme tüm online/offline siparişler için  kredi kartıyla, bankamatik kartıyla veya banka havalesiyle yapılabilir. Bayi hiçbir şekilde kendi dışında bir üçüncü şahsın banka kartını veya  kredi kartını kullanarak alışveriş yapamaz. Bu tespit edildiği takdirde Şirket Bayilik feshini başlatabilir.
6.5 Bayi teslimat anında hazır olmaktan sorumludur. Ürün, Bayi’ nin ürün teslim edildiği anda hazır olmaması nedeniyle ya da Bayi’ nin geçerli bir teslimat adresi vermemesi nedeniyle Şirkete iade edildiği takdirde o siparişi geri göndertmek için Bayi’ den geri gönderme ücreti alınacaktır.
6.6 Bayi onaylanmamış bir piyasada iş yapmayacağını kabul etmektedir ve ürünleri Şirketin resmen faaliyete geçmediği bir ülkeye göndermeyeceğini veya ithal etmeyeceğini kabul etmektedir. Yukarıdaki cümle saklı kalmak üzere hiçbir Bayi ürünleri Türkiye’den başka bir ülkeye ihraç etmeyecektir veya ürünleri Türkiye’den başka bir ülkeye ihraç eden başka kişilere ürün satmayacaktır. Şirket, kendisinin resmen faaliyete geçmediği herhangi bir ülkeye, yargı çevresine veya bölgeye ürün göndermeyi reddetme hakkını saklı tutar.
6.7 Şirket, siparişin teslim alındığını teyit etmek üzere Bayi’ den teslim emrini imzalamasını isteyebilir. Herhangi bir Bayi bu prosedürün iptalini talep edebilir. Ancak Şirket, alıcının imza şartından feragat etmesi durumunda, eksik bir siparişten ötürü sorumluluk kabul etmeyecektir. Bayi kolinin içeriğini kontrol etmek ve teslimat emrini imzalamadan önce, bu içeriğin verdiği siparişe göre doğru olduğunu onaylamak zorundadır. Teslimat emrinin imzalanmış olması; teslimat emrinin içeriğinin kabul edildiği ve teslimat emrinde yer alan ürünle ilgili Şirketi her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul edecektir.
6.8 Eksik Siparişler: Bir siparişin eksiksiz olduğunu doğrulamak Bayi’ nin sorumluluğu altındadır. Bu bilginin raporlanmaması eksik ürünü alma hakkının yitirilmesiyle sonuçlanabilir. Herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde Bayi kargoyu kabul etmemelidir. Kargoyu kabul etmiş olması ürünle ilgili Şirketi her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul etmektir.
6.9 Hasar Görmüş Siparişler: Bayi tüm siparişlerin durumunu kontrol etmekten sorumludur. Bir sipariş teslim edildiği anda hasar görmüş ise Bayi kargoyu kabul etmemelidir. Kargoyu kabul etmiş olması ürünle ilgili Şirketi her türlü sorumluluktan beri kıldığını kabul etmektir.
6.10 Gönderilen Siparişlerin Takibi: Bir Bayinin siparişi beklenen teslimat süresi içerisinde almaması durumunda siparişin takibinin yapılması talebiyle şirketi bilgilendirmelidir.
6.11. İnternet’ten verilen siparişler ve yapılan kayıtlarda, kredi kartı ve bankamatik kartı kesintilerinin yanı sıra diğer yöntemlerle yapılan ödemeler ürünlerin sevki sırasında değil siparişler verildiği anda yapılır.
6.12 Bayi Şirkete ürün siparişi verirken doğru posta adresini, doğru telefonunu ve doğru adresini vermekten sorumludur. Şirket ürünü verilen adrese gönderecektir. Şirket ürünü yanlışlıkla Bayi’ nin vermediği bir adrese gönderirse ürünün doğru adrese gönderilmesi için ödenen kargo ücreti tekrar Bayi’ den alınmaz. Ancak Bayi yanlış adres vermiş ise ve Şirket ürünü bu adrese göndermiş ise, Bayi, siparişin doğru adrese gönderilmesi için gereken tüm taşıma masraflarını ve ücretlerini ödemeye mecburdur.
 
MADDE 7: ÜRÜN DEĞİŞİM POLİTİKASI
 
7.1 Ürün İadesi: Şirket tarafından belirli bir ülke veya bölge için aksi belirtilmedikçe, yeni bir Bayi ilk yaptığı ürün alımını aşağıda açıklanmış olan iade politikasına uygun olarak iade edebilir. Bayi, siparişin teslim edilmesini izleyen 14 (ondört) gün içinde, yalnızca açılmamış ve hasar görmemiş, yeniden satılabilir durumda olan ürünleri; Bayi’ nin net orijinal maliyetinin %100’ünden (yüzde yüz) uygun kesintiler (primler, vergiler veya Bayi’ ye ödenen komisyonlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve varsa yasal alacaklar çıkarıldıktan sonra kalan miktarı geri almak üzere iade edebilir. Söz konusu malların bedelleri 14 gün içerisinde ödeme yapılan banka hesabına aktarılır. Bir Bayi’ nin ilk siparişinin %100’ü (yüzde yüz) için para iadesi talebinde bulunması halinde Şirket o kişinin Bayiliği’ ni feshetme hakkına sahiptir.
7.2 Şirket ürünlerin mevsimsel olduğunu, üretimlerinin durdurulduğunu veya özel promosyon ürünleri olduğunu ve geri alım yükümlülüğüne tabi olmadığını satın alımdan önce Bayi’ ye açıkça belirttiği takdirde para iadesi yapılmayacaktır.
7.3 Ürün iadeleri ve şartları, üyelik iptali, cayma hakkı ve şartları ve para iadeleri ile ilgili mevzuat satış sözleşmesinde (ön bilgi formunda) açıkça belirtilmiş olup satış sözleşmesi (ön bilgi formu) bu sözleşmenin tamamlayıcı bir parçasıdır.
7.4 Yeni ürün ile değişim: Eksik veya hasarlı ürünü iade etmek ve yeni ürün almak isteyen tüm Bayiler aşağıdaki prosedüre uymak zorundadır:
7.4.1 Kendisine eksik veya hasarlı ürün gönderilen Bayi’ ye para iadesi yapılmaz, ancak eş nitelikte yeni ürün ile değişim yapılabilir.
7.4.2 Ürün değişimi yapmak isteyen Bayi veya müşteri ürünü kabul etmediği günden itibaren 3 iş günü içinde Şirketin ‘Müşteri Hizmetleri Departmanı’ nı arayarak veya e-posta yollayarak Ürün İade
İzni (buradan itibaren “Ürün İade İzni” olarak anılmıştır) almak zorundadır. Üründeki eksiklik veya hasarın kısmi olması halinde Bayi ancak teslimat emrinde eksik ve hasarlı olduğunu belirttiği kısım için iade talebinde bulunabilir.
7.5 Şirket, Bayi’ nin satın aldığı satışa yardımcı malzemeler, promosyon malzemeleri, satış kitleri veya diğer pazarlama materyalleri için para iadesi yapmayacaktır, zira bu kalemler kişiye özel ve Bayi’ nin isteği üzerine hazırlanacaktır.
7.6 Şirketin değişim politikası ilgili ülkedeki ilgili kanunlara, yönetmeliklere veya kurallara uymak amacıyla değiştirilebilir.
7.7 Bayiler kendi organizasyonundaki Bayiler tarafından iade edilen ürün için ödenen komisyonlarda yapılacak ayarlamalara ve kesintilere tabidir.
7.8 Şirket elden para iadesi yapmayacaktır. Para iadeleri, Şirketin aynı sipariş için borçlandırdığı banka hesabına ya da Şirketin aynı siparişin bedelini aldığı kredi kartına veya bankamatik kartına yatırılacaktır.
7.9 Şirketin gönderdiği ürün karşılığında, kendisinin kredi kartından/bankamatik kartından alınan miktara ve/veya kendisinin kredi kartına/bankamatik kartına yapılan ödemeye itiraz eden bir Bayi hakkında Şirket tarafından derhal Bayilik feshi başlatılacaktır.
7.10 Yukarıda açıklanan ürün değişim politikası sadece Şirketle ilgili ürünler için geçerlidir.
 
MADDE 8: ÜRÜNLER, PERAKENDE SATIŞLAR VE ÜRÜNLERE AİT TALEPLER
 
8.1 Şirket ürünlerin perakende ve Bayi fiyatlarını belirleme konusunda münhasır hakka sahip olacaktır. Fiyatın tespitinde, üretim maliyetleri, piyasa koşulları, rekabetçi fiyatlandırma ve potansiyel alıcılara erişim gibi faktörler dikkate alınır. Ürünlerin fiyatında muhtelif zamanlarda değişiklikler yapılacaktır. Şirket fiyatı resmen değiştirmeden önce Bayilere duyuru yapacaktır. Bu duyuru www.parvega.com adresindeki internet sayfasında yayınlanacaktır.
8.2 Bayi Şirketin ürünlerinden herhangi birini, bu ürünü ülke içinde satmak veya başka ülkelere ihraç etmek amacıyla yeniden ambalajlayamaz veya yeniden etiketleyemez.
8.3 Bayiler, söz konusu iddialar Şirket tarafından önceden onaylamadıkça ve/veya internet sitesinde yayınlanmadıkça, Şirketin ürünleriyle ilgili sözlü veya yazılı herhangi bir iddia ileri süremez. Bütün iddiaların makul olgusal dayanağı olmalıdır ve bütün iddialar, şirketin güncel pazarlama yayınlarında veya güncel ürün etiketlerinde yer alan iddialar ve beyanlar ile tutarlı olmalıdır.
8.4 Şirket hiçbir zaman ürünlerin amacının herhangi bir hastalığı tedavi etmek, iyileştirmek veya engellemek olduğunu ima veya beyan etmemektedir. Bayiler ilgili ürün konusunda sadece Şirketin etiketlerinde ve pazarlama materyallerinde belirtilen yapı/işlev iddialarını ileri sürebilirler. Bir yapı/işlev iddiası ürünün, hâlihazırda sağlıklı bir vücut fonksiyonuna veya organa “yardımcı olabileceği” veya onu “destekleyebileceği” biçimindeki bir iddiadır. Tıbbi iddialarda bulunulması özellikle ürünlerin her derde deva olduğu, her türlü hastalığa kesin ve etkili çözüm sunduğu gibi abartılı tanıtımlar yapılması kesinlikle yasaktır.
8.5 Kullanıcı görüşleri dahil olmak üzere tüm yapı/işlev iddiaları için, iddiaların yer aldığı her sayfada iddiaların yanına konulmuş aşağıdaki yasal uyarı olmalıdır: “Bu açıklamalar Türkiye’deki bir idari merci
tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürünle herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya engellemek amacı güdülmemektedir.”
8.6 Şirket, koşulları yerine getirmek kaydı ile Bayilerin ve satış ekibinin yaptığı ürün satışları karşılığında ödeme yapar. Şirket hiçbir zaman ekibe yeni kişiler kazandırılması karşılığında ödeme yapmaz. Nihai tüketicilere ürün satışı yapılması, bütün sunumlarda vurgulanmak zorundadır.
8.7 Şirket hiçbir münhasır bölge tanımamaktadır. Bayiler Şirketin “faaliyete açık” olarak ilan ettiği ve pazarlama planının aynı olduğu herhangi bir ülkede veya yargı çevresinde iş yapma konusunda sınırlandırılmayacaktır. Bayilerin, Şirketin faaliyete açmadığı bir ülkeye ürün göndermesi, o ülkede etkinlik organize etmesi ve gerçekleştirmesi veya ürünü piyasaya sürme öncesi faaliyetlerde bulunması yasaktır.
8.8 Her ülke faaliyetle ilgili kendi standart kural ve prosedürlerine sahiptir. Bayiler bulundukları ve/veya iş yaptıkları ülkede yasal faaliyette bulunmak için saptanan kurallara riayet etmek zorundadır.
 
MADDE 9: GELİR BEYANLARI VE BAYİLERİN KAZANÇLARI
 
9.1. Bayiler Şirketin ücret planı ile ilgili olarak yanlış beyanlarda veya iddialarda bulunmayacaklardır. Bayiler herhangi bir kazancı veya satış beyanını belgelenmiş gerçeklere dayandıracaktır.
9.2. Bir Bayi’ nin herhangi bir miktarda para kazanacağının garantisi yoktur. Her kişinin başarısı onun özgeçmişine, bağlılığına, isteğine ve motivasyonuna bağlıdır. Her ticari girişimde olduğu üzere sermaye kaybına götürebilecek doğal bir risk mevcuttur. Şirketin internet sitesinde yer alan ve herhangi bir toplantıda veya konferansta sunulan materyaller ileriye dönük beyanları kapsayan veya bu tür beyanlara dayanan bilgileri içerebilir. İleriye dönük beyanlar Şirketin gelecekteki olaylara dair beklentilerini veya tahminlerini yansıtmaktadır. Elde edilen kazanç konusunda Bayinin geçmişteki başarılarının veya önceden elde ettiği sonuçların, gelecekteki başarısının veya sonuçlarının göstergesi olarak alınabileceğinin hiçbir garantisi olamaz. Bu nedenlerle Şirket hiçbir Bayi’ ye kısa zamanda yüksek kazanç garantisi, taahhüdü vermediği gibi; hiçbir Bayide 3. kişilere kısa zamanda yüksek kazanç garantisi, taahhüdü veremez ve bu konuda abartılı tanıtımlardan da kaçınacaktır. Şirket, ürünlerinin, Ücret Planı’ nın, Prosedürleri’ nin ve genel anlamda işin tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla Bayilerine yönelik belirli aralıklarla eğitim seminerleri vermektedir. Bu seminerlerin yer, tarih ve saatleri www.parvega.com web sitesinden duyurulmaktadır. Bu eğitimler tüm Bayilere açık olup; bu eğitim seminerlerinin yapılıyor olması Şirketin Bayilerine yönelik açık ve şeffaf bir politika izlediğinin en önemli göstergesidir. Dolayısıyla hiçbir Bayi, ürünlerin, Ücret Planı’ nın, Prosedürlerin ve genel anlamda işin kendisine tanıtılması konusunda Şirket tarafından ketum davranıldığı, yeterince bilgilendirilmediği ve yanlış yönlendirildiği gerekçesiyle Şirketi sorumlu tutamaz.
9.3 Şirket prim hesaplamasını aylık bazda yapacaktır ve Şirketin kontrolünün dışında kalan sebeplerden kaynaklanan istisnalar haricinde, komisyonları izleyen ayın 28’ine kadar Bayilerin banka hesaplarına ödeyebilir.
9.4 Her Bayi kendisinin en güncel iletişim bilgilerinin Şirketin elinde olmasını sağlamaktan sorumludur. Bayi adresinde, telefon numarasında veya banka detaylarında ortaya çıkabilecek tüm değişiklikleri Şirkete bildirmekten sorumludur.
 
MADDE 10: AHLAK KURALLARI
 
10.1 Bayiler, yürüttükleri faaliyetle ilgili tüm ulusal ve yerel kanunlara riayet edecekler ve hiçbir kanunsuz veya yasak ticari uygulamada veya etkinlikte bulunmayacaklardır. Bayi faaliyetini müşterileri karşısında en yüksek dürüstlük, doğruluk ve sorumluluk standartlarını yansıtan bir şekilde yürütecektir.
10.2 Bayi’ nin ahlaka aykırı herhangi bir faaliyete iştirak etmesi Şirketçe yasaklanmıştır. Şirket ,ahlaka aykırı bir davranış bariz olarak sergilendiğinde veya bu davranış sonucunda işbu Sözleşmenin ihlal edildiği durumlarda serbestçe araya girme hakkına sahiptir. Şirket,Bayi’ nin bir takım faaliyetlerinin ahlaka aykırı olup olmadığını belirlemek amacıyla kendi kanaatini kullanma ve kanaati ahlaka aykırılığın olduğu yönünde ise, gereken işlemi yapma hakkını saklı tutar; bu işlem Bayiliği askıya almayı veya Bayilik feshini kapsayabilir.
10.3 Şirket, ahlak dışı kabul edilen faaliyet ve davranışlar olarak aşağıdaki örnekleri vermektedir, bu sayılan örnekler bütün durumları kapsayan/münhasır bir liste olarak düşünülmemelidir:
10.3.1 Ürünün bir perakende mağazasında geliştirilmesi, tanıtılması veya satılması;
10.3.2 Ürünün, bu ürünü bir perakende mağazasında tanıtmak veya satmak amacıyla, başka bir kişi aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak tedarik edilmesi;
10.3.3 Çapraz sponsorluk veya çapraz istihdam;
10.3.4 Başka bir kişinin banka kartının veya kredi kartının izinsiz kullanılması,
10.3.5 Ürünlerin yararı hakkında yanlış beyanda bulunulması veya bu yararın abartılması;
10.3.6 Abartılı, yanıltıcı veya asılsız gelir beyanlarında bulunulması veya Şirketin Ücret Planı’ nın kasıtlı olarak yanlış anlatılması;
10.3.7 Aldatıcı veya kanunsuz ticari uygulamalarda bulunulması veya diğer yasak veya kanunsuz faaliyetlerin yürütülmesi;
10.3.8 Şirketin ismini ve logosunu taşıyan ilanların veya özel satış materyallerinin, yayınlanmadan önce, onaya sunulmaması;
10.3.9 Şirketin açık yazılı onayı alınmaksızın Şirketin isminin, görüntüsünün veya logosunun veya diğer her türlü fikri mülkiyet hakkının tescili için resmi makamlara başvuru yapılması, basılı veya elektronik ortamda kullanılması veya yanlış (kötüye) kullanılması;
10.3.10 Şirketin açık yazılı onayı alınmaksızın Şirketin logosunun veya markasının herhangi bir sponsorluk veya istihdam ilanında veya finansman faaliyetinde kullanılması veya yanlış kullanılması;
10.3.11 Şirketin ticaret unvanının yanlış (kötüye) kullanılması;
10.3.12 Şirket literatürünün ve dökümanlarının izinsiz olarak çoğaltılması;
10.3.13 Şirket Bayi sözleşmesi ve Prosedürleri’ nin herhangi bir ihlali;
10.3.14 Açıkça yasaklanmış olan bir şeyi dolaylı olarak yapmak, gerçekleştirmek veya başarmak amacıyla, kasten işbu Sözleşmenin boşluklarından yararlanılması;
10.3.15 Şirket, diğer Bayiler, Şirketin ürünleri, Şirket Ücret Planı ya da Şirketin yöneticileri, uluslararası ortakları, Türkiye iş ortağı, yönetim kurulu üyeleri, yetkilileri veya çalışanları hakkında küçültücü sözler sarf edilmesi;
10.3.16 Şirketin ürünlerinin ve/veya Ücret Planı’ nın herhangi bir düzenleyici merci tarafından gözden geçirilmiş, uygun bulunmuş veya onaylanmış olduğunun beyan veya ima edilmesi;
10.3.17 PARVEGA ismi hiçbir şekilde, Şirketin sahip olduğu alan adları (URL) dışında hiçbir alan adında görünmeyecektir.
10.4 Bayiler satış/alım yöntemi olarak kullanılan internet sitelerinde ürünleri şirketin öngördüğü satış tutarının altında satamaz, satışa çıkaramaz veya satışını kolaylaştıramaz. Bayilik lisanslarının aynı şekilde satışı kesinlikle yasaklanmıştır. Bir Bayi bu politikayı ihlal edecek şekilde, başka kişileri işe alamaz veya başkalarıyla kontrat yapamaz.
10.5. Şirketten yazılı onay almaksızın Bayilerin diğer Bayilere ya da Bayi adaylarına yönelik olarak Şirket Ücret Planı kullanılarak belli hedeflerin tutturulması halinde Şirketin Ücret Planı’ nda ve şirketin taahhütleri içinde yer alan veya almayan yurtiçi - yurtdışı gezileri, eğitim programları ve kampları, nakit para, araba ve benzeri taşınır taşınmaz mallar gibi promosyonlar organize etmesi, bu gibi taahhütler vermesi yasaklanmıştır. Şirketin böyle bir durumu tespit etmesi halinde bunu yapan Bayinin sözleşmesini derhal ve tazminatsız olarak feshetme ve/veya diğer uygun tedbirleri alma hakkı saklıdır.
10.6 Bayi Şirket toplantılarında başkaları tarafından yönlendirilmiş olan Bayi adaylarına yanıltıcı bilgi veremez ve ayrıca kendi menfaatine bayilik teklif edemez. İspat edildiği taktirde yeni Bayi gerçek sponsor hattının organizasyonuna dahil edilir ve bu işlemi yapan kişi hakkında şirket belirli bir süre o bayiliği askıya alabilir.
 
MADDE 11: FESİH
 
11.1 Bir Bayi’ nin işbu Sözleşme kapsamındaki hakları Bayi’ nin işbu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak çalışmaya devam etmesine bağlı ve tabidir. Bayi’ nin işbu Sözleşmede belirtilen herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Şirketin Bayilik Feshini ve/veya Bayiliği askıya alma başlatabileceği Bayi tarafından kabul edilmektedir. Şirket buna ilaveten, ya da işbu Sözleşmeyi feshetmek yerine:
11.1.1 Bayi yükümlülüğünü yerine getirmemeyi veya kusurlu icraatta bulunmayı sürdürüyorsa, Şirket, taşıdığı endişeleri ve Bayilik feshini ve/veya Bayiliği askıya almayı başlatma niyetinde olduğunu Bayi’ ye sözlü ve/veya yazılı olarak bildirebilir;
11.1.2 Bayi’ nin akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla belirli bir süre boyunca Bayi’ nin davranışını yakından izleyebilir;
11.1.3 Bayi’ den gelecekteki icraatının işbu Sözleşmeye uygun olacağına dair ilave güvenceler vermesini isteyebilir. İlave güvenceler Bayi’ nin ademi ifasını veya kusurlu icraatını azaltmak veya düzeltmek amacıyla bazı önlemler almasını Bayi’ den istemeyi kapsayabilir;
11.1.4 Şirketin muhtelif zamanlarda Bayiler’ e tanıdığı bazı ayrıcalıkları tanımayı reddedebilir ya da Şirketin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi durdurabilir, söz konusu imtiyazlar, ödüller, Bayi’ nin kurumsal etkinliklerde veya kurumsal literatürde tanınmasını, Şirketin sponsorluğunu yaptığı etkinliklere katılma hakkını veya ürün siparişi vermeyi kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir;
11.1.5 Bayi’ nin riayetsizliği veya kusurlu icraatı nedeniyle primlere ve komisyonlara hak kazanmadığı düşüncesinden hareketle, Bayi’ nin ve organizasyonunun yaptığı satışların tamamı veya herhangi bir bölümü için komisyon ve prim ödenmesini durdurabilir veya sınırlandırabilir;
11.1.6 Organizasyonu kısmen veya bütünüyle başka bir Sponsora devredebilir ve/veya;
11.1.7 İlgili mahkemelerden veya diğer yasal mercilerden delili tespiti ve/veya ihtiyati tedbir talebinde bulunabilir ya da işbu Sözleşmeye uygun olarak, kanun ve/veya hakkaniyet çerçevesinde kullanabileceği diğer hukuki çarelere başvurabilir.
11.2 Şirket işbu Sözleşme kapsamında işlendiği iddia edilen bir ihlali araştırırken aşağıdaki prosedür uygulanır:
11.2.1 Şirket işbu Sözleşmeyle ilgili ihlal iddiasını sözlü olarak Bayi’ ye bildirecek ya da bu konuda Bayi’ ye yazılı bildirim gönderecektir. Her Bayi kendisi ve Şirket arasındaki ilişkinin tamamen sözleşmeden doğan bir ilişki olduğunu kabul etmektedir. Buna göre Şirket, Bayi’ nin, bu ilişkinin, şu anda veya başından itibaren akit benzeri bir ilişki olduğuna veya süregelen bir uygulamadan veya hareket tarzından dolaylı olarak doğmuş olduğuna, işbu Sözleşmenin şartlarına aykırı olarak Şirketin bir personeli tarafından şifahen onaylanmış olduğuna ya da bu ilişkinin fiilen, başka şekillerde zımnen doğmuş olduğuna dair bir iddiasını kabul etmeyecektir veya dikkate almayacaktır; ve;
11.2.2 Yazılı bildirimin gönderildiği bir durumda, Şirket, Bayi’ nin olayla ilgili elinde bulunan tüm bilgileri Şirket tarafından gözden geçirilmek üzere sunma imkânını Bayi’ ye tanıyacaktır; Şirket, bu bildirimin Bayi’ ye gönderildiği andan başlayarak Şirketin kesin bir karar verdiği ana kadar ilgili Bayi’ ye faaliyet (örneğin sipariş vermek, sponsorluk, Bayi bilgilerini değiştirmek, Komisyon/Prim ve İkramiye almak gibi) yasağı getirme hakkını saklı tutar.
11.3 Şirket, yardımcı kaynaklardan alınan ve Şirketin beyanlar ve olaylar hakkında yaptığı incelemeden elde ettiği bilgilerle birlikte cevap süresi içinde Şirkete sunulan bilgilere dayanarak uygun çözüm yolu hakkında kesin bir karar alacaktır, bu çözüm yolu işbu Sözleşmenin feshedilmesi ve Bayiliğin feshi ve/veya askıya alınması şeklinde olabilir. Şirket benzeri ihlaller karşısında, durum bazında, bu yollara başvurma hakkını saklı tutar. Şirket kararını gecikmeksizin Bayi’ ye bildirecektir. Çözüm yolu, Şirketin kararını konu alan bildirimin gönderildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır. Bilgi gizliliği ve Bayi organizasyonu konularındaki bazı yükümlülükler ve personel/müşteri ayartmama ve müdahale etmeme konularıyla ilgili koşullar işbu Sözleşmede açıklandığı üzere işbu Sözleşmenin feshinden sonra geçerliliği koruyacaktır.
11.4 Şirket, işbu Sözleşmenin şartlarını ve hükümlerini kapsayan ihlaller ile ilgili olarak, yalnızca, iddia edilen ihlalin başladığı tarihten itibaren 90 (doksan) gün içinde kendi bilgisine sunulan belgeli bir ihlali inceleyecektir, ancak iddia edilen ihlalin bu süre içinde açığa çıkmadığı durumlar veya konuyu raporlayan kişinin (kişilerin) iddia edilen ihlali bu süre içinde öğrenmiş olmalarının mantıken mümkün
olmadığı durumlar istisnadır. Bir ihlalin 90 (doksan) gün içinde rapor edilmemesi, Bayiliğin devam eden ticari faaliyetlerinin zaman aşımına uğramış iddialardan ötürü kesintiye uğramaması bakımından, Şirketin iddiaları takip etmemesi sonucunu doğuracaktır. Tüm ihlal raporları yazılı olmalı ve posta ile Şirkete veya etik@parvega.com adresine e-postayla gönderilmelidir.
 
MADDE 12: BAYİLİĞİN FESHEDİLMESİ
 
12.1 14 Günlük bekleme süresi içerisinde bir Bayi Sözleşmesini ve Bayiliğini herhangi bir nedenden ötürü, kendi isteğiyle feshetme hakkına sahiptir. İsteğe bağlı fesih bildirimi Şirketin ana sayfasında bulunan cayma formunu doldurmak suretiyle şirkete posta yoluyla gönderilmek suretiyle gerçekleştirilir. Bayinin ürününü teslim aldığı tarihten itibaren 14 günlük süre dolduktan sonra hiçbir şekilde ürün iadesi kabul edilmez ve para iadesi yapılmaz.
12.1.1 Şirket, fatura asıllarıyla birlikte kendisine iade edilmiş bütün ürünleri, açılmış ve kullanılmış, zarar görmüş, satışı tekrardan mümkün olmayan ürünleri bedelinden düştükten sonra, geri satın alacaktır.
12.1.2 Bir Bayi’ nin fesih bildiriminin Şirkete gönderildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay geçtikten sonra Bayi olmak için tekrar başvurabilir ve istediği sponsorla çalışabilir.
 
MADDE 13: KOMİSYON ÖDEME SÜRESİ
 
13.1 Bayi’ nin tüm hak edişleri sahip olduğu kıdeme göre ve www.parvega.com web sitesinde güncel hali anlık olarak takip edilebilen Ücret Planı’na göre hesaplanır ve aylık komisyonu / primleri takip eden ayın en geç 28’ine kadar gerekli kesintiler düşüldükten sonra hesabına yatırılır. Şirketten yalnızca gerekli koşulları sağlayan Bayiler aylık komisyon/prim alacaklardır.
13.2 Bir Bayi Komisyon, primler, iş raporları veya masraflar ile ilgili herhangi bir hata yapıldığını düşünüyorsa bunu, iddia edilen hatanın veya olayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yazılı olarak Şirkete bildirmek zorundadır. Şirket, iddia edilen hatanın veya olayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde bildirilmeyen bir hatadan, eksiklikten veya sorundan sorumlu olmayacaktır.
13.3 Şirket 120 gün boyunca talep edilmeyen komisyon/prim ödemelerini gerçekleştirmeyecektir. Bu süre ilgili ayın 20 sinden itibaren geçerli olacaktır.
13.4 Şirket hiçbir durumda Bayilik komisyonunu / primlerini, boşanan eşler arasında veya kapatılan şirketlerin ortakları arasında paylaştırmayacaktır. Bayiliğin bir tarafa veya diğerine verilmesine taraflar veya mahkeme karar verebilecektir. Bayilik kesinlikle bölünemez.
13.5 Sürmekte olan bir boşanma davası veya malların paylaşılması görüşmeleri sırasında, şirket, bu işlemden önce olduğu gibi, ödemeleri (ismi ilk olarak) kayıt edilmiş bulunan Bayi’ ye yapmaya devam edecektir.
 
MADDE 14: REKLAM VE TANITIM, TİCARET FUARLARI, İNTERNETTEKİ AÇIK ARTTIRMALAR
 
14.1 Şirket Bayilerin işlerini genişletmek üzere kullanabilecekleri uygun bir yöntem olarak reklam ve tanıtımı teşvik etmektedir. Ancak, ahlaka uygun bir pazarlama çalışması yürütmek için kesin kurallar gereklidir. Bu bakımdan söz konusu kurallar Şirket ve Bayiler arasındaki işbu Sözleşmenin parçasıdır. Bayiler bağımsız yüklenicilerdir ve Şirketin, onun iştiraklerinin veya bağlı ortaklıklarının personeli değillerdir ve kendilerini bu şekilde tanıtamazlar. Ayrıca bir Bayi, kendisinin veya yeni bir Bayi’ nin Şirket tarafından işe alınacağını hiçbir surette beyan edemez veya başka türlü ima edemez.
14.2 Parvega, Şirket ünvanları veya bu ünvanlara benzeyen isimler, ticari markalar ve/veya logolar Şirketin özel malıdır ve Şirketin yazılı onayı önceden alınmaksızın literatürün çoğaltılması dahil olmak üzere hiçbir şekilde veya hiçbir ilanda kullanılamaz. Onaylanmış bir ilanda Bayi’ nin Parvega “Bağımsız Bayisi” olduğunun belirtilmesi zorunludur. Şirketin ünvanının veya logosunun Bayi’ nin Bağımsız Bayi olduğuna atıfta bulunulmaksızın tek başına kullanılması kesinlikle yasaktır. Şirketin ünvanı ve Bağımsız Bayi logosu ve ürünlerin isimleri ve/veya logoları yalnızca Şirketin önceden onayladığı perakende bir ürün reklamında kullanılabilir. Yeni Bayileri çekmeye yönelik reklamlar ve iş fırsatı reklamları önceden Şirketçe yazılı olarak onaylanmalı ve/veya “açıklamasız” olarak yani Şirketten veya ürünlerinden bahsedilmeksizin verilmelidir. Parvega ismi hiçbir şekilde, Şirketin sahip olduğu alan adları (URL) dışında hiçbir alan adında, facebook-twitter ve benzeri sosyal medya mecraları üzerinde görünmeyecektir. Bayiler, tanıtım ve pazarlama amaçlı toplantılar ve eğitim seminerleri organize edebilirler. Ancak bu toplantıların Bayi tarafından organize edildiği; Şirketin sorumluluğu altında olmadığı katılımcılara açıkça duyurulmalıdır ve bu toplantılarda Şirket’e ait logo, isim ve benzeri fikri mülkiyet hakları toplantıyı Şirket organize ediyormuş izlenimi verecek şekilde ve Şirket’ten izin alınmaksızın kullanılamaz. Bu tür durumlarda etkinliğin isimlendirilmesinde ve ana başlıklarında Şirket’a ait logo ve benzeri fikri mülkiyet hakları kullanılamaz; diğer yerlerdeki kullanımlarda ise Bayi ibaresi logo benzeri işaretlerle yan yana ve aynı büyüklükte kullanılacaktır.
14.3 Şirket ünvanının, logosunun veya markasının veya Şirket, onun faaliyeti, ürünleri veya işlemleri ile ilgili herhangi bir beyanın Bayi tarafından bir finansman faaliyetinde kullanılmasını kesinlikle yasaklamıştır. Şirket bu tür bir finansman faaliyetini onaylamamakta veya uygun görmemektedir ve bu politikanın ihlali Şirketin Bayilik feshini başlatmasına sebep olabilir.
14.4 Bayiler, “Parvega” ismini, Parvega markalarını, Parvega ürünlerini veya Parvega’nın diğer fikri mülkiyetini (veya bunların çeşitlemelerini) alan adlarında (URL) ya da internet sitelerindeki bir sayfanın (ana sayfalar dâhil olmak fakat onlarla sınırlı olmamak üzere) başlığında Şirketin yazılı iznini önceden almaksızın kullanamaz. Bu kuralı ihlal eden bir alan adının olması durumunda Şirket bu alan adının sahibinden bu alan adını derhal ve ücret almaksızın şirkete devretmesini isteme hakkına sahip olacaktır. Devretmeyen Bayi’ nin tüm Bayilik hakları fesih edilecektir. Bu, şirketin kullanabileceği diğer haklara ve yasal çözüm yollarına ilave olacaktır.
14.4.1 Bayiler, sahibinden önceden yazılı izin istemiş ve bu izni almış olmadıkça, üçüncü şahısların ticari markalarını, ticaret unvanlarını veya ürün isimlerini (veya bunların çeşitlemelerini) alan adlarında (URL), internet sitelerindeki bir sayfanın (ana sayfalar dâhil olmak fakat onlarla sınırlı olmamak üzere) başlığında, e-posta adreslerinde kullanamazlar.
14.4.2 Kendilerine ait veya diğer internet siteleri aracılığıyla yurt içinde ya da uluslararası piyasalarda faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen Bayiler Şirketin sözleşmelerine ve Prosedürleri’ ne, diğer şirket kurallarına ve ayrıca ticari ve internet faaliyetleri üzerinde yargı yetkisine sahip her ülkenin kanunlarına ve yönetmeliklerine uymak zorundadırlar. Bu kanun ve yönetmelikler tüketicilere ait bilgilerin gizliliği, mahremiyet hakları, tele-pazarlama üzerindeki kısıtlamalar ve internetten pazarlama üzerindeki kısıtlamalar ile ilgili kuralları, kanunları ve yönetmelikleri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir. Tanıtılan ürünler yalnızca bu mesajların gönderildiği belirli bir ülkede satışa çıkarılan ürünleri kapsayabilir. Bayiler internet sitelerinde Şirketten önceden onay almaksızın ürün satışına başlayamazlar.
14.4.3 Bayilerin, Şirket ürünlerinin veya gelir imkanlarının veya şirket ile kurulan başka bir ilişkinin tanıtıldığı internet sitelerinde, sitenin Şirketin resmi sayfasıymış gibi ima ve kurguda bulunamazlar ve bu sitelere tüketiciler hakkındaki bilgilerin geldiği her ülkenin mahremiyet kanunlarına riayet edilmek suretiyle, tüketicilerin ve site kullanıcılarının gizliliği korunmak zorundadır. Bayiler tüketicileri bilgilendirmek amacıyla, tüketiciler hakkındaki kişisel bilgilerin toplanıp toplanmadığını ve bu
bilgilerin nasıl kullanılacağını açıklayan bir “Mahremiyet Beyanını” internet sitesinin göze çarpan bir yerine koymak zorundadır.
14.4.4 Bayiler, tüketici veya site kullanıcısı kendisine açık yazılı izin vermedikçe tüketici veya site kullanıcısı hakkındaki bilgileri satamaz, takas edemez veya kullanamaz. Bayi tüketiciden veya site kullanıcısından bu yazılı izni almış ise bilgileri yalnızca Parvega şirketinin ürünleriyle veya gelir imkânlarıyla bağlantılı olarak kullanabilir.
14.4.5 Bayiler Şirket ile bağlantılı olup olmadığına bakılmaksızın Şirketin mutlak kanaatine göre iftira niteliğinde olan, hakaret içeren, kötüleyici, tehditkâr, saldırganca, taciz edici, küfürlü, müstehcen veya pornografik herhangi bir materyali internette, internete veya internet aracılığıyla (sosyal ağlarda) yayınlayamaz, koyamaz veya yayamaz.
14.4.6 Bayiler; www.parvega.com adresindeki ve ileride duyurulacak diğer sitelere veya Şirketin veya onun Bayiler’ inin işlettiği diğer internet sitelerine müdahale edemez veya bu sitelere müdahale edilmesi veya bu sitelerin işleyişinin aksatılması sonucunu doğuran herhangi bir harekette bulunamaz, ya da Şirketten önceden yazılı izin veya onay almaksızın bu sitelere veya başka bir siteye bağlı olan bilgisayar sistemlerine veya ağlara giremez veya girme girişiminde bulunamaz.
14.5 Bayiler Şirketin adlarını, markalarını veya ürün logolarını gazeteler, dergiler, el ilanları veya diğer türden basılı yayın araçları, para toplama kuruluşları adına veya onlar tarafından hazırlanmış olanları da kapsayan mektuplar ve teklifler, interneti, ses bantlarını veya video kasetlerini de kapsayan elektronik yayın araçları ve promosyon materyalleri dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir biçimde ve ortamda kullanmadan önce Şirketten onay almak zorundadır. Bayi reklam materyalini Şirketin onayına sunmak üzere etik@parvega.com adresine gönderebilir.
14.6 Her biçimdeki reklamda kullanılan ve Şirketin ürünlerini, isimlerini, markalarını veya logolarını içeren tüm kaydedilmiş mesajların onaylanmak üzere yazılı metin şeklinde Şirkete sunulması ZORUNLUDUR ve bu mesajlar kullanılmadan önce onaylanmak zorundadır.
14.7 Bayiler Şirketin isimlerinden veya logolarından herhangi birini kullanmıyorlarsa, kendi işlerini, arzu ettikleri, yasal ve ahlaka uygun herhangi bir şekilde tanıtabilirler. Şirket literatürünün veya markalarının çoğaltılmasına izin verilmez. Yalnızca Şirketin temin ettiği orijinal malzemeler kullanılabilir. Tüm Şirket literatürü telif hakkına tabidir ve Şirketten açık yazılı izni alınmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Bu yasak fotokopileri, çizelgelerin çoğaltılmasını, çevrilmiş ifadeleri, şirket fotoğraflarını / ürün resimlerini ve kısmi kopyaları ve/veya bağlamdan çıkarılan kopyaları kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir. Bayiler, kendi Organizasyonları dahilinde kullanılan özel olarak üretilmiş herhangi bir motivasyon literatürünün veya eğitim materyalinin Şirket tarafından onaylandığını veya uygun bulunduğunu beyan veya ima edemezler. Şirket pazarlama materyallerini ve diğer materyalleri www.parvega.com adresindeki siteye koyacaktır. Bayiler bu materyalleri herhangi bir anda kullanabilirler.
14.8 Şirketten yazılı onay almadan kamuya yönelik reklam araçlarının kullanılması yasaktır. Herhangi bir radyo veya televizyon (şebeke veya kablolu) yayınının veya internet dahil diğer elektronik iletişim araçlarının, reklam panolarının, otobüs duraklarının ve/veya parklardaki bankların Şirketten açık yazılı izin alınmadan reklam amacıyla kullanılması yasaktır. İnternetten reklam veya satış yapılmasına izin verilmektedir, ancak Bayi’ nin işbu sözleşmede tarif edilen gereklilik ve yasaklara uyması ve/veya Şirketin sponsor olduğu kopyalanmış internet sitesini kullanması şarttır. Bayi, Şirketin kopyaladığı internet sitesinin içeriğini değiştirme veya düzeltme girişiminde bulunmayacak ve söz konusu sitede, Şirketin Sözleşme ve Prosedürleri’ nin yanı sıra Şirketin faaliyetiyle bağlantılı bütün diğer Sözleşmeleri
ihlal eden mahiyette literatür, resim, fotokopi, çizgisel çoğaltma, çevrilmiş ifade, şirket fotoğrafı/ürün resmi ve kısmi kopyalar ve/veya bağlamdan çıkarılan kopyalar yayınlamayacaktır.
14.9 Şirketin yazılı onayı alınmadan Bayilerin, televizyon, radyo, gazete, dergi, ticaret gazetesi veya internet dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yayın organıyla Şirket hakkında röportaj yapması yasaktır.
14.10 Sadece Şirketten önceden yazılı izin almış olan Bayiler, dağıtım amacıyla, kendi hazırladıkları ses ve video kayıtlarını, CD’leri veya diğer kayıtları takdim edebilirler. Kayıtlar aşağıdaki kriterlere uygun olmak zorundadır:
14.10.1 Bu kayıtlar çoğaltılmadan önce Şirketçe yazılı olarak onaylanmalıdır. Kaydın kağıt üzerine yazılmış metni onaya sunulmalıdır.
14.10.2 Kaydın kapağında ve/veya etiketinde, kaydı yapan Bayi’ nin kim olduğu yazılmalı ve kendisinin Bağımsız bir Bayi olduğu açıkça belirtilmelidir. Benzer bir açıklamanın kaydın başlangıcında bir önsöz olarak yer alması da gereklidir.
14.11 Şirketten yazılı onay alınmadan şirket ürünlerinin perakende satış noktalarında satılması yasaktır.
14.11.1 Bu politikanın amacı hem Bayiyi hem de müşterileri korumaktır. Ayrıca şirket ürünleri üçüncü kişiler tarafından (Bayi olmayanlar) hiçbir şekil ve şart altında satılamazlar. Ürünler Şirket Bayileri ve üçüncü kişilerin veya başka kuruluşların oluşturduğu web sitelerinde veya diğer kataloglarda tanıtıma ve satışa arz edilemez. Aksi takdirde hukuki işlem başlatılacak ve kanuni yollara başvurarak ürünler toplatılacaktır. Şirketimizin tüm logoları, marka ve amblemleri Türk Ticaret Kanunu ve 556 sayılı markaların korunması hakkında kanun hükmünde kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Aksi belirtilmediği sürece, izin almadan hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Web sitelerimizde (www.parvega.com, www.parvega.com.tr, www.parvega.net, www.parvega.org, www.parvega.eu ve daha sonradan ilan edilecek web sitelerinde) yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları tasarımları, kopyalanamaz, kullanılmaz ve başka sitelerde yayınlanamaz.
14.11.2 Berberler, güzellik salonları, sağlık kulüpleri vb. gibi hizmet amaçlı kuruluşlar perakende satış merkezleri konusundaki kuralın istisnası olabilirler. Bununla birlikte, satılacak olan ürünlerin verilen hizmet ile ilgili olması veya ilişkili olarak kullanılması ve bu konuda şirket merkezinden yazılı onayın alınması gerekmektedir. Onayın alınmasına takiben bu tür işletmelerde, tesislerin sadece hizmet verdikleri bölümlerinde ürünleri teşhir etmelerine izin verilecektir. Ancak şirket ürünlerinin ofisin dış kısmında veya pencere/vitrin camlarında teşhirine veya tabela asılmasına izin verilmez. Bayiler, bayilik faaliyetlerinin, kendi düzenleyecekleri eğitim ve seminerlerin organizasyonu ve geliştirilmesi amacıyla kendi sorumlulukları altında idari ofisler, bürolar açarken dış tabelalarında Şirkete ait logo ve benzeri fikri mülkiyet haklarını kullanamazlar.
14.11.3 Şirketin onayı alınmadan şirket ürünlerinin satılması amacıyla cafe, restaurant ve benzeri yiyecek içecek tüketimi yapılan işyerleri açılması kesinlikle yasaktır.
14.12 Bayiler Şirketin ürünlerini fuarlarda ve ticaret sergilerinde, bu ürünlerin ağ üzerinden pazarlama yöntemiyle satılan diğer bir ürünün yanında gösterilmemesi veya sergilenmemesi kaydıyla tanıtabilirler.Bit pazarları ve takas mağazaları; Şirketin ürünlerinin, isimlerinin, markalarının,
fırsatlarının, literatürünün veya hizmetlerinin satılması ve/veya sergilenmesi amacıyla kullanılmasına müsaade edilen mekânlar değildir.
14.13 Bayiler ürünleri ve veya Bayilik lisanslarını alım/satım yöntemi olarak açık arttırmanın kullanıldığı internet sitelerinde satamaz, satışa çıkaramaz, takas edemez veya bunların satışını kolaylaştıramaz. Bir Bayi bu politikayı ihlal edecek şekilde, başka kişileri işe alamaz veya başkalarıyla kontrat yapamaz.
14.14 Bayiler tele-pazarlama uygulamalarını düzenleyen ulusal kanunları ve yönetmelikleri ve ayrıca iş yapma niyeti taşıdıkları her devletin veya yargı çevresinin kanunlarını ve yönetmeliklerini anlamaktan ve bunlara uymaktan şahsen sorumludur.
14.15 Bayiler şirket ürünlerini ülke yasalarının belirttiği şekilde tanıtmak ile yükümlülerdir. Sözlü, yazılı doküman veya internet üzerinden herhangi bir mecrada ürünler hakkında kesin fonksiyon belirtemezler. Başka bir ifade ile ürünler hakkında yanıltıcı veya abartı ifadeler kullanamazlar. Bir Bayi’ nin, uzman olmadığı veya yetkili olmadığı konularda herhangi bir iddiada bulunmamak, uygulama tavsiye etmemek veya tavsiyede bulunmamak konusunda özen göstermek görevi olacaktır. Şirket, kendisi tarafından yayınlanmış bulunan müşteri literatüründe belirtilenler dışında ürünlerin yararı hakkında Bayi tarafından yapılan bir beyan ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm hukuki sorumluluk beyan sahibine ait olacaktır.
14.16 Şirket tarafından yazılı onaylanmamış bulunan reklamları veya basılı dökümanları kullanan Bayiler, bu faaliyetlerinden kaynaklanan soruşturmalar için tek başlarına sorumlu olacaklardır. Eğer bir Bayi, bayi veya perakende müşteri adaylarını bir toplantıya davet edecek olursa bu davette, toplantının amacını kesin surette belirtmesi ve toplantıya davet edilen kişilerin kesinlikle hiçbir şey satın alma mecburiyetinde olmadıklarını onlara anlatması gerekir.
14.17 Şirket onayı olmak kaydı ile araba camlarına yapıştırılan stickerler dışında, herhangi bir yerde, şirket veya ürünlerinin reklamını yapan dış işaretler veya vitrin tanıtımlarına izin verilmemektedir.
 
MADDE 15: ŞİRKET VE BAYİ ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ
 
15.1 İşbu belgede yer alan Bayi Sözleşmesi ve Prosedürler başka bir Bayi’ nin hareketlerine istinaden, herhangi bir Bayilikte veya Organizasyonda üçüncü şahıslara ait haklar tesis etmek amacını taşımamaktadır.
15.2 Şirket ile Bayi arasındaki hukuki ilişki iki bağımsız tacir arasındaki sözleşmeye dayalı ticari bir ilişki olup, Bir Bayi “bağımsız bayi” olup öyle kalacaktır ve Şirketle bu sıfatla ilişki kuracaktır. Hiçbir Bayi, üçüncü şahıslar karşısında, kendisinin Şirketin bir personeli olduğu veya Şirket adına hareket ettiği izlenimi uyandıran bir beyanda bulunmayacaktır. Bayi’ nin işbu Sözleşmeye girmekteki nihai amacı kendi bağımsız işini kurmak ve bu işten ticari gelir elde etmek olduğu için, Bayi, Şirketten sipariş etmiş oluğu ürünleri kendisi tüketmiş olsa bile tüketici mevzuatı çerçevesinde “Tüketici” olarak nitelendirilemez. Bu nedenle işbu sözleşme tüketici mevzuatına değil Türk Ticaret Kanunu’na tabi olup; Bayi, işbu Sözleşme çerçevesinde yürüteceği her türlü faaliyette “Basiretli Bir Tacirin Göstermesi Gereken Özeni Gösterme Yükümlülüğü” altındadır. Bu özenin gösterilmemiş olmasından doğabilecek her türlü hukuki veya cezai sorumluluk tamamen Bayi’ ye ait olacaktır ve Şirket böyle bir durumda herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Şirket Bayi’ nin bağımsız Bayilik statüsünü etkilemeksizin ilgili kanunlara göre kaynakta vergi kesebilir. Bayi “Bağımsız Bayi” olarak taşıdığı statü ışığında, ilgili kanunların “Bağımsız Bayi” ile ilgili olarak işbu Sözleşme kapsamında sağlanan tüm ekonomik kazançlar üzerinden ödenmesini gerektirdiği tüm serbest meslek vergilerini veya benzeri veya ilgili vergileri veya harçları zamanında ödemeyi kabul etmektedir.
15.3 Bayi Şirketi herhangi bir yükümlülükle bağlama yetkisine sahip değildir.
15.4 Bayi Şirketin faaliyetini tanıtmak veya geliştirmek amacıyla herhangi bir ülkede veya diğer siyasi yönetim biriminde girişimde bulunma yetkisine sahip değildir.
15.5 Bayi Şirketin isimlerini, markalarını veya ticaret ünvanlarını tescil veya tahsis ettirmek; ürünler veya iş uygulamaları için onay almak veya Şirket adına herhangi bir ticari veya resmi temas kurmak amacıyla herhangi bir ülkede girişimde bulunma yetkisine sahip değildir. Bayi Şirketin isimleri, markaları, hizmet markaları, ticaret ünvanları veya ürünleri içinden işbu maddeyi ihlal edecek şekilde tescil veya tahsis ettirilen herhangi birinin tescilini derhal Şirkete devredeceğini kabul etmektedir.
15.6 Her Bayi vergilerle ilgili olarak kesilen cezalar ve yapılan masraflar karşısında Şirketi tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul etmektedir.
15.7 İşbu Maddedeki hükümler işbu Sözleşmenin feshinden sonra geçerliliğini koruyacaktır.
 
MADDE 16: GENEL HÜKÜMLER 
 
16.1 Tazmin Etme: Kanunların müsaade ettiği ölçüde, Şirket, onun yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, hissedarları, personeli ve devralanları (topluca “iştirakler” olarak anılmışlardır) Bayi’ nin aşağıdakilerin sonucunda uğradığı veya maruz kaldığı kar mahrumiyetinden, doğrudan, dolaylı ve maddi zararlardan veya diğer herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaklardır ve Bayi söz konusu zararlar karşısında yöneltebileceği tüm taleplerle ilgili olarak Şirketi ve iştiraklerini açıkça ibra etmekte ve bu taleplerden feragat etmektedir:
 
16.1.1 Şirketin Sözleşme ve Prosedürleri, Bayilik Başvurusu ve Şartlar ve Esaslar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu Sözleşmenin Bayi tarafından ihlal edilmesi;
16.1.2 Aşağıdaki örnekler dahil fakat onlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Bayi’ nin faaliyetinin ve bununla bağlantılı bir etkinliğin tanıtılması veya gerçekleştirilmesi: Şirketin ürünlerinin ve Ücret Planının tanıtılması, toplantı veya eğitim tesislerinin kiralanması vb.;
16.1.3 Bayinin Şirkete verdiği herhangi bir asılsız veya yanlış veri veya bilgi; ya da
16.1.4 Şirketin faaliyetini yürütmesi için gereken herhangi bir bilgi veya verinin sağlanmaması. Şirketin dava sebebi, akitten kaynaklanan dava, haksız fiil veya hakkaniyet çerçevesinde doğabilecek sorumluluk dahil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere Bayi karşısındaki bütün sorumluluğunun, Bayi’ nin işbu Sözleşme kapsamında veya başka bir sözleşme kapsamında Şirketten satın aldığı, ve açılmamış, hasar görmemiş ve son kullanma tarihleri geçmemiş ürünlerin bedelini aşmayacağı ve bu bedelle sınırlı olacağı Bayi tarafından kabul edilmektedir.
16.2 Her Bayi kendisinin yürüttüğü faaliyetten veya verdiği reklamlardan veya yasa dışı olabilecek beyanlardan doğan ve/veya Şirketin onaylamadığı iddialardan kaynaklanan herhangi bir dava, zarar, ziyan veya sorumluluk karşısında Şirketi koruyacak ve beri kılacaktır.
16.3 İşbu Sözleşmenin hükümlerinin birbirlerinden ayrılabilir olduğu kabul edilecektir. Bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olması diğer bir hükmün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
16.4 Mahremiyet Politikası: Bir Bayi’ nin verdiği bilgiler işbu Sözleşmede açıklanan amaçlarla kullanılacaktır. Bilgiler başka bir şekilde kullanılmayacaktır.
16.5 Tahkim: Şirket ve Bayi, karşılıklı yazılı anlaşmayla, işbu Sözleşme kapsamında işlenen bir ihlali bağlayıcı tahkim yoluyla çözme kararı alabilirler. Tahkim muameleleri Türkiye’de gerçekleştirilecektir.
16.6 Feragat: Şirketin işbu Sözleşmenin bir ihlalinden doğan haklarından feragat etmesi için bu feragatin yazılı olarak verilmesi ve Şirketin bir yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Şirketin işbu Sözleşmenin ihlal edildiği bir durumda Bayi’ ye açabileceği davayı erteleme veya bu davayı açmama yönünde aldığı bir karar sonradan işlenen bir ihlalden doğan haklardan feragat edilmesi sonucunu doğurmayacak veya bu şekilde yorumlanmayacaktır.
16.7 Mücbir Sebep: Şirket, savaş, grev, ayaklanma, yangın, deprem veya diğer doğal afetler, bir tarafın tedarik kaynağının yaptığı kısıtlamalar veya hükümetin kararları veya emirleri gibi mantıken kendi kontrolünün dışında kalan nedenlerden ötürü yükümlülüklerini yerine getirmenin imkansızlaştığı durumlarda ifada gecikir veya ademi ifa durumuna düşerse bundan sorumlu olmayacaktır.
16.8 İşbu Sözleşme ve onun sonucunda yapılan sözleşmeler T.C. kanunlarına tabi olup, bu kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Şirketle ilgili tüm ihtilaflar ve talepler ve işbu Sözleşmenin ve onun sonucunda yapılan bir sözleşmenin taraflarının edimleriyle ilgili diğer talepler veya dava hakları sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki yetkili mahkemeye ve/veya icra müdürlüğüne havale edilecektir.
16.9 Parasal Olmayan veya İhtiyati Tedbir, Avukat Ücretleri, ve Feragat: Taraflar işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerin ihlali sonucunda Şirketin telafisi olanaksız zarara uğrayabileceğini ve tek başına parasal tazminatın yeterli bir çare olmayacağını kabul etmektedirler. Dolayısıyla, Bayi işbu Sözleşmenin bir ihlali veya muhtemel ihlali karşısında Şirket lehine parasal olmayan veya ihtiyati tedbir uygulanmasına itiraz etme hakkından feragat etmektedir. Bayi, ihtiyati tedbirin uygulanması amacıyla, gerçek zararlara ilave olarak, telafisi olanaksız zararın ispatının gerekli olmadığını ve Şirketin bir teminat veya güvence yatırması gerekli olmaksızın geçici bir yasaklama emri veya ihtiyati tedbir veya nihai mahkeme emri çıkartma hakkına sahip olacağını kabul etmektedir. İhlal meydana gelirse, ihlalde bulunmayan taraf avukat ücretlerini ve mahkeme masraflarını almaya hak kazanacaktır.
16.10 Bayi, Şirketin prim ve komisyonlarını almaya hak kazanabilmek için sözleşme hükümlerine aykırı davranılmayacağını, bu hükümlerin, Şirket sözleşme ve Prosedürleri’ nin veya Şirket Pazarlama ve Kazanç Planı’ nın Şirketin kendi takdiriyle değiştirilebileceğini ve bu başvuruyu yapmakla, tüm değişikliklere de uyacağını kabul eder.
16.11 Bayiliğin feshedilmesi durumunda kişi kendi ve alt ekibinin kazanmış olduğu tüm primleri ve komisyonları alma hakkını kaybetmiş sayılır.
16.12 Bayi basiretli bir tacir olarak işbu Sözleşmeyi bütünüyle okumuştur ve işbu Sözleşmenin tüm hükümlerini anlamaktadır ve tüm hükümlerine özenle uymayı beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Bir Bayinin Şirkete dava veya karşı dava açacağı durumlarda, Bayi bu davayı başka bir Bayiyle birlikte veya bir toplu dava kapsamında değil, bireysel olarak açacaktır.
16.13 İşbu Sözleşme ve Prosedürler’ de yer alan herhangi bir hüküm Bayi’ nin bulunduğu ülkenin Sözleşme ve Prosedürleri’ yle veya kanunlarıyla çeliştiği takdirde yerel Sözleşme ve Prosedürler uygulanacak ve işbu Sözleşme ve Prosedürler’ de yer alan geri kalan hükümlerin geçerliliği veya uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecektir. İşbu Sözleşme ve Prosedürler’ de yer alan herhangi bir hükmün çok geniş kapsamlı olması nedeniyle geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda o hüküm geçersizleşmeyecektir, bunun yerine sadece ilgili kanunların gerektirdiği ölçüde
sınırlandırılacak ve sınırlandırılmış bu şekliyle uygulanacaktır. İşbu maddenin tarafların bireysel menfaatleri göz önüne alındığında adil, hakkaniyetli ve makul olduğu açıkça kabul ve tasdik edilmiştir.